SME FAQs

Frequently Asked Questions

Všeobecne

Otázka: Čo je program Pripravenosť na práva spotrebiteľov?

Odpoveď

Pripravenosť na práva spotrebiteľov je špecializovaný program školení určený pre malé a stredné podniky (MSP), ktorý im pomáha pochopiť a dosiahnuť súlad s najnovšími európskymi a národnými právami spotrebiteľov.

Otázka: Kto je za projektom?

Odpoveď

Pripravenosť na práva spotrebiteľov je projekt založený Európskym parlamentom a Európskou komisiou, riadený v spolupráci s Európskou komisiou.
Tento školiaci projekt prevádzkuje BEUC (Európska spotrebiteľská organizácia) v konzorciu s komorou Eurochambres (Obchodná komora v Bruseli, Belgicko) a UEAPME (Európska asociácia remesla, malého a stredného podnikania).

Ich členovia na národnej úrovni sú intenzívne zapojení s cieľom maximalizovať dosah projektu na podnikateľov.

Projekt sa začal v januári 2017 a bude bežať dva roky, do decembra 2018.

Otázka: Ako to funguje?

Odpoveď

Projekt funguje na rôznych úrovniach:

Na európskej úrovni organizácia BEUC a jej partneri spolu so špecializovanými školiteľmi a právnymi odborníkmi vyškolia jedného národného školiteľa pre každú krajinu. Títo sú známi ako „vedúci školitelia“.

Vedúci školitelia vyškolia 20 až 30 regionálnych školiteľov vo svojej krajine v oblasti európskeho a národného práva spotrebiteľov. Regionálni školitelia sú potom vybavení, aby mohli viesť školiace podujatia pre MSP vo svojich oblastiach. Školenia sa poskytujú v jazyku krajiny pôvodu.

Vďaka online vzdelávacím zdrojom sa zaneprázdnení podnikatelia môžu naučiť všetok obsah online prostredníctvom čítania dokumentov, účasti v kvízoch, sledovania videí a nakoniec absolvovaním e-testu potvrdeného certifikátom.

Otázka: Čo projekt pokrýva?

Odpoveď

The project is composed of five Modules:

 • Pre-contractual information requirements (module 1)
 • Right of withdrawal (module 2)
 • Consumer rights and guarantees (module 3)
 • Unfair commercial practices and contract terms (module 4)
 • Alternative Dispute Resolution (ADR) and Online Dispute Resolution (ODR) (module 5)

Otázka: Pokrýva projekt domáce a/alebo cezhraničné zmluvy?

Odpoveď

Projekt pokrýva väčšinou domáce zmluvy, no obsahuje aj mnoho informácií o cezhraničných zmluvách.

Otázka: Pokrýva projekt predaj online a/alebo oflline?

Odpoveď

Projekt pokrýva predaj online aj offline.

Účasť v projekte

Otázka: Who can participate in the project?

Odpoveď

Consumer Law Ready is open to owners and employees in SMEs of all sizes, across the European Union and in Norway and Iceland.

To enroll in a Consumer Law Ready event in your locality, simply navigate to the SME portal and search for events that work for you!

Projekt na miestnej úrovni

Otázka: Sú miestne školenia bezplatné?

Odpoveď

This project is financed by a European funding so Consumer Law Ready training, content and promotional material is available free of charge to all trainers, national or local.

Local trainers may charge SMEs for their training sessions, however, they are encouraged to provide the training for as low a cost as possible. 

Fees charged should cover organisational costs and the trainer’s time.

Otázka: Kedy a kde sa konajú miestne školenia?

Odpoveď

Časy školení stanovujú národné a miestni školitelia. Please log on and view the schedule.

What online resources does the project offer?

Otázka: What online resources does the project offer to SMEs?

Odpoveď

Consumer Law Ready is a unique and specialist training programme which comes with comprehensive online resources to cater for busy entrepreneurs!

The project website provides you with access to online learning resources that contain:

 • Reading material: the 5 topics covered by the project are explained in “Modules”, texts presenting EU and national consumer law in your language, including several toolboxes and checklists
 • Short videos
 • Quizzes to cement your learning and have fun
 • An e-test giving you access to a certificate
 • FAQs and a Forum where you can ask your questions and gain knowledge from experts and from your peers

Otázka: Aké online zdroje projekt ponúka školiteľom?

Odpoveď

For trainers, material to prepare the trainings is available online:

 • Teaching material as the Modules and Power-Points presentations in your language and adapted to your national specificities template documents such as participants’ lists, certificates or data protection forms, promotional tools (printable and editable leaflets and postcards, social media posts and online banners, pictures, etc)
 • Online learning resources like videos, quizzes and an e-test that you can refer SMEs to these FAQs and a Forum where you can ask your questions and gain knowledge from experts and from your peers
 • Only approved trainers (“CLR trainers”) have access to the material.

Internetová stránka

Otázka: How do I register?

Odpoveď

To register, please complete our "Sign Up" page.

Certain information pieces are considered optional during sign up and may be provided at a later stage however, we do encourage you to provide all information at the beginning because it allows us to cater more accurately to your needs.

On completion of sign-up, you will receive an activation notification to the e-mail address provided. Bude potrebné, aby ste klikli na odkaz v tomto e-maili. Získate tak plný prístup k internetovej stránke.

Ak sa zaregstrujete , ale nedostanete aktivačný e-mail, napíšte, prosím, na adresu info@consumerlawready.eu v angličtine, nemčine alebo francúzštine.

Otázka: What if I'm having a technical issue with the website?

Odpoveď

If you have a technical problem with the website, please contact info@consumerlawready.eu in English, German or French

Otázka: I didn’t find an answer to my question in the FAQs: what can I do next?

Odpoveď

You can navigate and check on the website Forum and if necessary, post a new thread. Your question might interest other visitors and will be answered quickly.